1. Emerich Kraus narodený v Mikuláši r. 1814. Učil sa doma, v Šajó Gemeri, Prešporku a vo Viedni. Bol seniorálnym kaplánom v Liptove. Dňa 15. sept. roku 1857. stal sa levítom na Mýte a od roku 1871. riadnym farárom, od roku 1876. bol dekánom. Roku 1888- v čas rychtárskej voľby upodozrievaný pre vzbúrenie, bol tento 74 ročný starec farár na rozkaz vyšetrujúceho sudcu žandármi pod bajonetmi do Brezna odvedený a tam do studeného žalára uvrhnutý, u neho najdené hospodárske a cirkevné slovenské časopisy a seniorátom vydané slovenské učebné knihy, ako dôkaz jeho vraj panslavizmu shabané. Na druhý deň bol z väzenia prepustený a časopisy mu vydané. Zrejmé, že ho tým len pohaniť a unížiť chceli. Preto na návrh seniorov protestoval seniorálny konvent proti takému zneváženiu celého kňazského sboru, žiadajúc cestou dištriktuálneho a generálneho konventu prosiť ministra spravedlnosti o zakročenie, aby sa podobné zneváženie kňaza viac neopätovalo. Dosť skoro zatým tento znevážený starček časný život dokonal.

2. Ján Riesz narodený dňa 29. aprila roku 1865. v Sásovej pri Bystrici z Michala, paliara a Márie Lichý. Učil sa v Bystrici a Prešporku, potom sa stal kaplánom u Mockovcsáka, ktorý ho roku 1889. poslal na Mýto vypomáhať ťažko chorému Krausovi. Keď tento dňa 13. apríla roku 1889. časný život dokonal, stal sa administrátorom a 21. júla riadnym farárom. Dňa 25. sept. Roku 1895. oženil sa s dcérou breznianskeho farára Švehlu, Jolanou. Rok 1907. bol osudným pre jeho rodinu, najprv dňa 2. júna zomrelo im malé novonarodené dieťa, dňa 5. júna matka a 27. júla on sám. Pochovali ho lehotský Daniel Kováč a zvolenský Pavel Blatniczky.

3. Ernest Mockovsák narodený v Poľnom Birinčoku z otca Jána bystrického farára a Malviny Petz dcéry nemeckého farára v Birinčoku. Až do 4. gymnaziálnej triedy učil sa v B. Bystrici, v štúdiach v Štiavnicia a Prešporku. Dňa 22. okt. Roku 1900. vysvätil ho superintendent Sárkány za kaplána slovenskej cirkvi v Poľnom Birinčoku, kde po boku Karola Jeszenszkyho až po 1. okt. Roku 1901. účinkoval. Zatým prešiel do nemeckej cirkvi Lúku, zatým do Dolných Sľažian a dňa 18. dec. Roku 1907. na Mýto. Minulej jesene ušiel nočnou hodinou z cirkvi do Maďarska, zanechajúc si tu náradie. Na jeho miesto bol za administrátora cirkvi poslaný bývalým seniorom

4. Pavel Styk, (Szende) narodený v Cinobáni dňa 11. febr. roku 1895. z Pavla učiteľa a Eleny Banšel. Keď jeho otca ako Slováka chceli odstrániť zo stanice, premenil si meno na Szende. Mladý Szende skončil štúdiá v Prešporku a stal sa kaplánom v Brezne a zatým tunajším administrátorom. Za farára vyvolený bol 11. apr. r. 1920.

 

 

Zdroj: DEJINY ZVOLENSKÉHO EVANJELICKÉHO A.V. BRATSTVA A SENIORÁTU – NAPÍSAL JÁN SLÁVIK DOBRONIVSKÝ EVANJ. FARÁR 1921